DARIUSZ MAGIER
Archiwozof; kierownik Oddziału Archiwum Państwowego w Radzyniu Podlaskim; adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; redaktor „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”; z-ca redaktora „Wschodniego Rocznika Humanistycznego”; Sekretarz Generalny ToNIK „Libra” oraz sekretarz Sekcji badań nad partią komunistyczną w Polsce (1918-1990); Wiceprezes Radzyńskiego Stowarzyszenia
Inicjatyw Lokalnych;
e-mail:
dmagier@archiwozofia.com

Zainteresowanie badawcze: archiwistyka; biurokracja komunistyczna.

Wybrana bibliografia:
• Szkoła i rewolucja. Szkolnictwo w powiecie radzyńskim w latach 1944-1961, Radzyń Podlaski 2002.
• Lata 1980-1981 w województwie bialskopodlaskim. Wybór teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Radzyń Podlaski 2006.
• Codzienność w cieniu sowietyzacji. Eseje i dokumenty z życia Radzynia Podlaskiego i okolic w latach 1944-1956, Radzyń Podlaski 2008.
• Interpretacje interpretacji. Kilka uwag o metodologii i heurystyce na kanwie artykułu Marcina Gomółki „Komunistyczna Partia Polski w powiecie łukowskim” („Rocznik Bialskopodlaski”, t. 12/2004, s. 77-95), „Rocznik Bialskopodlaski”, t. 13/2005, s. 193-205.
• Społeczności lokalne regionu bialskopodlaskiego wobec władzy sowieckiej w sierpniu 1920 roku w świetle akt instytucji wymiaru sprawiedliwości II RP, [w] Wyzwolenie czy okupacja? Stosunek społeczności zamieszkujących pogranicze polsko-litewsko-białoruskie do zmieniających się w XX wieku systemów państwowych, red. M. Kietliński, W. Śleszyński, Białystok 2006, s. 67-77.
• Czasoprzestrzeń biurokracji, [w] Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, red. P. Guzowski i M. Liedke, Kraków 2007, s. 253-263.
• System nomenklaturowy partii komunistycznej, [w] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. Tom III, red. A. Górak, K. Latawiec i D. Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 671-712.
• Cnoty republikańskie i patriotyzm w PRL, „Historia i Polityka”, nr 4 (11)/2010, s. 101-119.


STRONA WWW: www.dima.org.pl