Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji

III Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji

 

* * *

PUBLIKACJA

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich
tom III

pod redakcją Artura Góraka, Krzysztofa Latawca i Dariusza Magiera
recenzenci: dr hab. Andrzej Gil prof. AP, prof. dr hab. Jan Lewandowski, dr hab. Janusz Łosowski prof. UMCS, prof. dr hab. Marek Mądzik, dr hab. Krzysztof Skupieński prof. UMCS, dr hab. Stanisław Wiech
tłumaczenia: Anna Jemielianiuk
projekt okładki, skład i łamanie: Przemysław Tytus Krupski

 

Artur Górak, Dariusz Magier, Wstęp, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 9 – 11.

Игорь Андреевич Исаев (Московская Государственная Юридическая Академия), Семиотика бюрократии: опыт Франца Кафки, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 13 – 33.

Dariusz Prucnal (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Wykaz płatników podymnego w Lublinie z 1629 roku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 35 – 50.

Anna Filipczak-Kocur (Uniwersytet Opolski), Kopiariusz kancelarii podskarbińskiej Stefana Paca (1630-1634), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s.51 – 60.

Henryk Palkij (Uniwersytet Jagielloński), Spisy starostw w czasach saskich, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 61 – 100.

Dorota Wereda (Akademia Podlaska w Siedlcach), Źródła do dziejów kancelarii metropolitów unickich w XVIII wieku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 101 – 114.

Andrzej Gaca (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Reformy administracji centralnej i lokalnej w okresie panowania Piotra I, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 115 – 136.

Любовь Федоровна Писарькова (Институт Российской Истории Российской Академии Наук), Государственное управление в первую половину царствования императора Александра I: замыслы и воплощение, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 137 – 162.

Михаил Анатольевич Приходько (Московская Государственная Юридическая Академия), Граф Л. К. Платер автор одного из первых проектов министерской реформы в России в начале ХIХ веке, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 163 – 180.

Ирина Владимировна Ружицкая (Институт Российской Истории Российской Академии Наук), «Просвещенные» бюрократы первой половины XIX в. – новый тип российского чиновника: опыт характеристики, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 181 – 188.

Mariusz Nowak (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach), Zygmunt Wielopolski, zarządca Księstwa Łowickiego, jako przykład kariery polskiego ziemianina w Imperium Rosyjskim, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 189 – 202.

Henryk Bałabuch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Meandry biurokratycznych reform cenzury carskiej w pierwszym dziesięcioleciu panowania Mikołaja II, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 202 – 226.

Малика Султановна Арсанукаева (Российская Правовая Академия), Становление российской системы управления в Чечне и Ингушетии (вторая половина XIX – начало XX вв.) , [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s.227 – 256.

Геннадий Филиппович Матфеев (Московский Государственный Университет), Jan Kozłowski (Końskie), Oficerowie straży ziemskiej w Królestwie Polskim w latach 1867-1905, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 257 – 274.

Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Baron Siemion Nikołajewicz Korf – gubernator łomżyński i warszawski, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 275 – 300.

Jacek Legieć (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach), Urzędy naczelników wojskowych w Królestwie Polskim, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 301 – 316.

Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Organizacja i akta Chełmskiego Zarządu Duchownego, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 317 – 332.

Andrzej Buczyński (Uniwersytet Warszawski), Symbolika religijna cerkwi celnych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 333 – 342.

Mariusz Kulik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Dokumentacja rosyjskich obiektów koszarowych na ziemiach polskich, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 343 – 352.

Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski), Biurokraci, uczeni i literaci. Świat nauki i kultury na urzędach i o urzędach w Królestwie Polskim (1815-1867) , [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 353 – 376.

Zbigniew Naworski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Status prawny urzędników Królestwa Polskiego  w okresie międzypowstaniowym (1832 -1863) , [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 377 – 392.

Paweł Wolnicki (Częstochowa), Dziekan i jego współpracownicy w okresie Królestwa Polskiego, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 393 – 412.

Grzegorz Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Główne kierunki polskiej myśli administracyjnej w XIX  i na początku XX wieku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 413 – 432.

Sabina Rejman (Uniwersytet Rzeszowski), Statut organizacyjny urzędników rzeszowskiego magistratu jako przykład pragmatyki służbowej urzędników samorządu miejskiego, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 433 – 450.

Michał Mroczek (Instytut Pamięci Narodowej o/Lublin), Administracja gospodarcza Ordynacji Zamojskiej w latach 1864-1914. Uwarunkowania – organizacja – ludzie, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 451 – 472.

Marek Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), Organizacja struktur władzy polskiej w Galicji w początkach niepodległości (1918-1919) , [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 473 – 488.

Włodzimierz Bagieński (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy), Zaświadczenia wydawane mieszkańcom przez władze miasta Piaseczna pod Warszawą w latach 1916-1941, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 489 – 504.

Tomasz J. Kotliński (Państwowa Wyższa Szkoła w Jarosławiu), Stowarzyszenia i związki urzędników sądowych w latach 1918-1939, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 505 – 514.

Małgorzata Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), Władze i administracja państwowych szkół akademickich w II Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 515 – 526.

Adam Grzegorz Dąbrowski (Archiwum Akt Nowych), Obieg pism w centrali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w latach 1918-1939, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 527 – 544.

Robert Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Urzędnicy, selekcja i brakowanie dokumentacji w Polsce w XX wieku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 545 – 556.

Rafał Galuba (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Dostęp do informacji w administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 557 – 578.

Władysław Berkowski (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України), Biurokratyzacja systemu archiwalnego Ukrainy w latach 20. XX wieku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 579 – 586.

Grzegorz Joniec (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie), Powstanie oraz działalność mobilizacyjna Resortu Informacji i Propagandy w okresie PKWN. Zarys problematyki badawczej, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 587 – 602.

Mariusz D. Bednarski (Puławy), Urzędnicy samorządowi na Lubelszczyźnie w latach 1944-1949, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 603 – 654.

Tomasz Osiński (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie), „Strażnicy moralności podatkowej”. Portret zbiorowy urzędników Okręgowego Inspektoratu Ochrony Skarbowej w Lublinie (1944-1951) , [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 655 – 670.

Dariusz Magier (Akademia Podlaska), System nomenklaturowy partii komunistycznej, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 671 – 712.

Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Egzekutywa Komitetu Powiatowego PPR we Włodawie (1944-1948) , [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 713 – 724.

Katarzyna Zawadka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Informacja i koordynacja – Wydział Organizacyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie 1948-1956, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 725 – 735.