Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Monografia wielotomowa
Seminaria aktualnych problemów archiwistyki

Dokumenty

Deklaracja członkowska

Wysokość składek

Logo w formacie pdf

 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe ToNiK „Libra” za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe ToNiK „Libra” za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe ToNiK „Libra” za 2018 rok:
sprawozdanie,
bilans,
rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe ToNiK „Libra” za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe ToNiK „Libra” za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe ToNiK „Libra” za 2015 rok

 

Statut (nieaktualny)
Statut (nieaktualny) z 23 lutego 2019 roku


Statut aktualny, przyjęty 21 czerwca 2019 roku:

Statut Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”

 Ustanowiony uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra” w dniu 21 czerwca 2019 roku. 

Rozdział I. Postanowienia ogólne                                                                          

§ 1

 1. Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej Libra.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lublin.

§ 3

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Towarzystwo posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura a także korzystać z pracy wolontariuszy.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 § 7

Celem Towarzystwa jest:

 1. popieranie i rozwijanie badań naukowych oraz ich promocja w społeczeństwie,
 2. integracja środowiska naukowo-kulturalnego,
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach naukowo-kulturalnych,
 4. współdziałanie z administracją państwową, samorządem terytorialnym, sektorem gospodarczym oraz partiami politycznymi,
 5. prowadzenie działań na rzecz podwyższania kompetencji członków Towarzystwa,
 6. kultywowanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, patriotyzmu oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 7. promocja idei wolontariatu.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie warsztatów naukowych, kulturalnych i edukacyjnych,
 2. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 3. organizowanie imprez naukowych i kulturalnych,
 4. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Towarzystwa,
 5. fundowanie stypendiów,
 6. pozafinansowe wspieranie naukowców,
 7. organizowanie wystaw, obozów i plenerów naukowych i kulturalnych.

 

Rozdział III. Członkowie Towarzystwa

 § 9

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
 2. Towarzystwo posiada członków:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację popartą rekomendacjami dwóch członków Towarzystwa.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Główny uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego lub co najmniej 6 członków Towarzystwa.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz wszystkich imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Towarzystwa i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnym Zebraniach Członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 4. regularnego opłacania składek.

§ 13

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
 3. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Towarzystwa złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd Główny:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub nie wywiązywania się z innych obowiązków wyrażonych w §12, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Towarzystwa,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Towarzystwa.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 1. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Towarzystwa

 § 15

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Władze Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 4 lata.

 

 • Walne Zebranie Członków

 § 19

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd Główny raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Towarzystwa. Jeśli nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Jeśli liczba członków Towarzystwa przekroczy 100 osób, w Walnym Zebraniu Członków uczestniczą delegaci. Jeden delegat przypada na każdych 10 członków Towarzystwa. Sposób wyłaniania delegatów na Walne Zebranie Członków normuje regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,
 4. udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
 7. uchwalanie budżetu
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

 

Zarząd Główny Towarzystwa

 

§ 22

 1. Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 2. Zarząd Główny składa się z 5 do 7 członków.
 3. Na czele Zarządu Głównego stoi Prezes wybierany przez Walne Zabranie Członków.
 4. Nowo wybrany Prezes zgłasza kandydatów na dwóch Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza Generalnego, którzy wybierani są w oddzielnych głosowaniach.
 5. Kandydatów na pozostałych członków Zarządu Głównego mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Walnego Zebrania Członków.
 6. Członkiem Zarządu Głównego nie  może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem.
 7. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów.

§ 23

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. powoływanie oddziałów
 9. powoływanie i znoszenie sekcji

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba wchodząca w skład Zarządu Głównego, skazana  prawomocnym wyrokiem i powiązana więzami w jakikolwiek sposób z członkami Zarządu Głównego.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Towarzystwa i Zarządu Głównego,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu Głównego lub poszczególnych członków Zarządu Głównego,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 7. rozstrzyganie sporów między członkami.

 

Rozdział V. Jednostki terenowe i sekcje

§ 26

 1. Towarzystwo może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
 2. Oddziały Towarzystwa nie posiadają osobowości prawnej.
 3. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek zainteresowanych członków Towarzystwa.

§ 27

 1. Władze Oddziału stanowią:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Towarzystwa trwa 4 lata.
 4. W razie, gdy skład władz Oddziału Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 28

 1. Najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Oddziału, które może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Towarzystwa.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
 2. wybieranie delegatów Oddziału na Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
 3. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 5. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Towarzystwa,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Towarzystwa.

 

Zarząd Oddziału

§ 30

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa, skarbnika i sekretarza.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Do zadań Zarządu Oddziału należy:
  1. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Towarzystwa,
  2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału i Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Towarzystwa,
  4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
  5. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału,
  6. reprezentowanie Oddziału Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  7. zgłaszanie informacji o zmianach ilościowych, organizacyjnych i zmianie władz Oddziału do Zarządu Towarzystwa.
  8. składanie corocznych sprawozdań Zarządowi Towarzystwa.

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Towarzystwa, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Oddziału Towarzystwa,
  2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Towarzystwa i Zarządu Oddziału,
  4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału,
  5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału,
  6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,
  7. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o rozwiązanie Oddziału.

§ 32

 1. Zarząd Towarzystwa ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Towarzystwa, lub takich, które zdaniem Zarządu Towarzystwa mogą zaszkodzić wizerunkowi Towarzystwa.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa może podjąć także Walne Zebranie Członków Towarzystwa kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Towarzystwa.

 

Sekcje

§ 33

 1. Dla pełnej realizacji celów Towarzystwa Zarząd Główny może powoływać sekcje o ściśle określonym polu działania, na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 3 członków Towarzystwa.
 2. Spośród członków sekcji Zarząd Główny powołuje sekretarza, który koordynuje jej działalność i sporządza roczne sprawozdania z działalności sekcji.
 3. W pracach sekcji mogą brać udział osoby nie będące członkami Towarzystwa w liczbie nie przekraczającej 50% członków sekcji będących członkami Towarzystwa.
 4. Rozwiązanie sekcji następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku zaprzestania przez okres dłuższy niż jeden rok faktycznej działalności lub złożenia przez większość członków sekcji wniosku o jej rozwiązanie.

 

Rozdział VI. Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

 § 34

 1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i sponsoringu,
  3. granty, dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  4. sprzedaż wydawnictw, opłaty beneficjentów i dochody z majątku
  5. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Cały dochód Towarzystwa przeznaczany jest na działalność statutową.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd Główny.
 4. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa nie może obejmować jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 5. Przekazywanie majątku oraz zakup towarów lub usług Towarzystwa na rzecz lub przez jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich może nastąpić jedynie na takich samych zasadach jak w stosunku do osób trzecich.
 6. Zabronione jest wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 

Sposób reprezentacji

 § 35

Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes działający łącznie z jednym z członków Zarządu Głównego, po uprzednim poinformowaniu pozostałych członków Zarządu Głównego.

 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

 § 36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana Statutu powinna być umieszczona w porządku obrad podanym do wiadomości uczestników przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 37

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.