Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Monografia wielotomowa
Seminaria aktualnych problemów archiwistyki

Dzieje biurokracji, tom XI

„Dzieje biurokracji” ISSN 2544-9761

tom XI „Ziemiaństwo i biurokracja” ISBN 978-83-64857-16-4
pod redakcją Marcina Kruszyńskiego i Tomasza Osińskiego (Instytut Pamięci Narodowej), redakcja techniczna: Artur Goszczyński

EDITORIAL BOARD – РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ – KOLEGIUM REDAKCYJNE
Юлия Михайловна Кукарина (РГГУ, Москва), Marcin Cybulski (KUL, Lublin) – rosyjski redaktor językowy, Artur Górak (UMCS, Lublin) – redaktor naczelny, Tomisław Giergioel (MOS), Krzysztof Latawiec (UMCS, Lublin), Jacek Legieć (UJK, Kielce), Dariusz Magier (UPH, Siedlce). 
Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński
(Instytut Pamięci Narodowej)
Wstęp
s. 7, pdf
Sergey Lyubichankovskiy
(Оренбургский государственный педагогический университет)
Zesłaniec na rosyjskiej służbie państwowej: Edward Żeligowski
s. 9-14, pdf
Galina Dvoenosova
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Szlachcecka księga genealogiczna jako źródło do historii biurokracji Imperium Rosyjskiego
s. 15-24, pdf
Jacek Feduszka
(Muzeum Zamojskie)
Aktywność ziemian Lubelszczyzny na forum międzynarodowym na przykładzie działalności Kazimierza Fudakowskiego (1879-1965) i Maurycego Zamoyskiego (1871-1939)
s. 25-38, pdf
Ewa Miłkowska
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Losy folwarków Ordynacji Zamojskiej w I połowie XX wieku
s. 39-54 pdf
Jacek Wołoszyn
(Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Nauczyciele akademiccy pochodzenia ziemiańskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918–1939 – próba zarysowania portretu zbiorowego
s. 55-80, pdf
Ewa Leśniewska
(Łęczna)
Dobra ziemskie Łęczna i w okolicach Łęcznej w dwudziestoleciu międzywojennym. Przemiany własnościowe, gospodarcze i społeczne
s. 81-156, pdf
Anna Wnuk-Bednarczuk
(Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej)
Ziemianie z okolic Urzędowa w latach II Rzeczypospolitej. Aktywność gospodarcza, polityczna, społeczna i kulturalna
s. 157-186, pdf
Anna Łoś, Marek Łoś
(Lublin)
Ziemia wywłaszczona. Wywłaszczenia majątków ziemskich w województwie Lubelskim w latach 1944-1949
s. 187-196, pdf
Svetlana Glotova
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Wpływ prawa o służbie cywilnej w Rosji na normatywa kadrowe w przedsiębiorstwach
s. 197-206, pdf
Елена Бородина
(Уральское о. РАН, Уральский федеральный университет, Екатеринбург)
Повседневная жизнь канцеляристов Среднего Урала в 1730-е – 1740-е гг.
s. 207-226, pdf
Владимир Морозан
(Санкт-Петербургский государственный университет)
«Повседневная служба чиновников главных бухгалтерии и кассы Санкт-Петербургской конторы Государственного банка
s. 227-242, pdf
Сергій Посохов, Євген Рачков
(Харківський національний університет)
„Колективний портрет очільників міста Харків (XVIII – початок XXI ст.)
s. 243-254, pdf
Jan Kozłowski
(Końskie)
Gminy wiejskie w Królestwie Polskim w latach 1864 – 1875: ocena władz
s. 255-283, pdf
Stepan Dzhundzhuzov
(Оренбургский государственный педагогический университет)
Akulturacja poprzez biurokrację. Aleksiej Boszniak: serbski ochotnik na rosyjskiej służbie
s. 283-288, pdf
Katarzyna Jedynak
(Muzeum Wsi Kieleckiej)
Działalność dobroczynna ziemiaństwa w latach I wojny światowej i wojny o granice
s. 289-306, pdf
Agnieszka Skura
(Instytut Pamięci Narodowej, o. Lublin)
Dionizy Leopold Truszkowski i jego opis ziemiańskiej codzienności w ostatnich dekadach wieku XIX i pierwszych XX
s. 307-334, pdf