* * *

 

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, część 1 (2010)

pod redakcją Artura Góraka, Krzysztofa Latawca i Dariusza Magiera
recenzenci: dr hab. Andrzej Gil prof. AP, prof. dr hab. Jan Lewandowski, dr hab. Janusz Łosowski prof. UMCS, prof. dr hab. Marek Mądzik, dr hab. Krzysztof Skupieński prof. UMCS, dr hab. Stanisław Wiech
tłumaczenia: Anna Jemielianiuk
projekt okładki, skład i łamanie: Przemysław Tytus Krupski

 

Artur Górak, Dariusz Magier, Wstęp, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 9 – 11. 01_Wstęp_DB III

Игорь Андреевич Исаев (Московская Государственная Юридическая Академия), Семиотика бюрократии: опыт Франца Кафки, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 13 – 33. Igor Isajew_DB III

Dariusz Prucnal (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Wykaz płatników podymnego w Lublinie z 1629 roku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 35 – 50. Dariusz Prucnal_DB III

Anna Filipczak-Kocur (Uniwersytet Opolski), Kopiariusz kancelarii podskarbińskiej Stefana Paca (1630-1634), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s.51 – 60. Anna Filipczak-Kocur_DB III

Henryk Palkij (Uniwersytet Jagielloński), Spisy starostw w czasach saskich, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 61 – 100. Henryk Palkij_DB III

Dorota Wereda (Akademia Podlaska w Siedlcach), Źródła do dziejów kancelarii metropolitów unickich w XVIII wieku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 101 – 114. Dorota Wereda_DB III

Andrzej Gaca (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Reformy administracji centralnej i lokalnej w okresie panowania Piotra I, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 115 – 136. Andrzej Gaca_DB III

Любовь Федоровна Писарькова (Институт Российской Истории Российской Академии Наук), Государственное управление в первую половину царствования императора Александра I: замыслы и воплощение, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 137 – 162. Lubow Pisarkowa_DB III

Михаил Анатольевич Приходько (Московская Государственная Юридическая Академия), Граф Л. К. Платер автор одного из первых проектов министерской реформы в России в начале ХIХ веке, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 163 – 180. Michaił Prichodżko_DB III

Ирина Владимировна Ружицкая (Институт Российской Истории Российской Академии Наук), «Просвещенные» бюрократы первой половины XIX в. – новый тип российского чиновника: опыт характеристики, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 181 – 188. Irina Rużickaja_DB III

Mariusz Nowak (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach), Zygmunt Wielopolski, zarządca Księstwa Łowickiego, jako przykład kariery polskiego ziemianina w Imperium Rosyjskim, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 189 – 202. Mariusz Nowak_DB III

Henryk Bałabuch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Meandry biurokratycznych reform cenzury carskiej w pierwszym dziesięcioleciu panowania Mikołaja II, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 202 – 226. Henryk Bałabuch_DB III

Малика Султановна Арсанукаева (Российская Правовая Академия), Становление российской системы управления в Чечне и Ингушетии (вторая половина XIX – начало XX вв.) , [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s.227 – 256. Malika Arsanukajewa_DB III

Геннадий Филиппович Матфеев (Московский Государственный Университет), Jan Kozłowski (Końskie), Oficerowie straży ziemskiej w Królestwie Polskim w latach 1867-1905, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 257 – 274. Giennadij Matfiejew, Jan Kozłowski_DB III

Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Baron Siemion Nikołajewicz Korf – gubernator łomżyński i warszawski, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 275 – 300. Artur Górak_DB III

Jacek Legieć (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach), Urzędy naczelników wojskowych w Królestwie Polskim, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 301 – 316. Jacek Legieć_DB III

Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Organizacja i akta Chełmskiego Zarządu Duchownego, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 317 – 332. Krzysztof Latawiec_DB III

Andrzej Buczyński (Uniwersytet Warszawski), Symbolika religijna cerkwi celnych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 333 – 342. Andrzej Buczyński_DB III

Mariusz Kulik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Dokumentacja rosyjskich obiektów koszarowych na ziemiach polskich, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 343 – 352. Mariusz Kulik_DB III