* * *

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, część 2 (2010)

pod redakcją Artura Góraka, Krzysztofa Latawca i Dariusza Magiera
recenzenci: dr hab. Andrzej Gil prof. AP, prof. dr hab. Jan Lewandowski, dr hab. Janusz Łosowski prof. UMCS, prof. dr hab. Marek Mądzik, dr hab. Krzysztof Skupieński prof. UMCS, dr hab. Stanisław Wiech
tłumaczenia: Anna Jemielianiuk
projekt okładki, skład i łamanie: Przemysław Tytus Krupski

 

Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski), Biurokraci, uczeni i literaci. Świat nauki i kultury na urzędach i o urzędach w Królestwie Polskim (1815-1867) , [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 353 – 376. Alicja Kulecka_DB III

Zbigniew Naworski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Status prawny urzędników Królestwa Polskiego  w okresie międzypowstaniowym (1832 -1863) , [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 377 – 392. Zbigniew Naworski_ DB III_str_377_432

Paweł Wolnicki (Częstochowa), Dziekan i jego współpracownicy w okresie Królestwa Polskiego, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 393 – 412. Paweł Wolnicki_DB III_str_377_432

Grzegorz Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Główne kierunki polskiej myśli administracyjnej w XIX  i na początku XX wieku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 413 – 432. Grzegorz Smyk_DB III_str_377_432

Sabina Rejman (Uniwersytet Rzeszowski), Statut organizacyjny urzędników rzeszowskiego magistratu jako przykład pragmatyki służbowej urzędników samorządu miejskiego, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 433 – 450. Sabina Rejman_DB III_str_433_488

Michał Mroczek (Instytut Pamięci Narodowej o/Lublin), Administracja gospodarcza Ordynacji Zamojskiej w latach 1864-1914. Uwarunkowania – organizacja – ludzie, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 451 – 472. Michał Mroczek_DB III_str_433_488

Marek Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), Organizacja struktur władzy polskiej w Galicji w początkach niepodległości (1918-1919) , [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 473 – 488. Marek Przeniosło_DB III_str_433_488

Włodzimierz Bagieński (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy), Zaświadczenia wydawane mieszkańcom przez władze miasta Piaseczna pod Warszawą w latach 1916-1941, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 489 – 504. Włodzimierz bagieński_DB III_str_489_544

Tomasz J. Kotliński (Państwowa Wyższa Szkoła w Jarosławiu), Stowarzyszenia i związki urzędników sądowych w latach 1918-1939, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 505 – 514. Tomasz Kotliński_DB III_str_489_544

Małgorzata Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), Władze i administracja państwowych szkół akademickich w II Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 515 – 526. Małgorzata Przeniosło_DB III_str_489_544

Adam Grzegorz Dąbrowski (Archiwum Akt Nowych), Obieg pism w centrali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w latach 1918-1939, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 527 – 544. Adam Dąbrowski_DB III_str_489_544

Robert Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Urzędnicy, selekcja i brakowanie dokumentacji w Polsce w XX wieku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 545 – 556. Robert Degen_DB III_str_545_602

Rafał Galuba (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Dostęp do informacji w administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 557 – 578. Rafał Galuba_DB III_str_545_602

Władysław Berkowski (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України), Biurokratyzacja systemu archiwalnego Ukrainy w latach 20. XX wieku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 579 – 586. Władysław Berkowski_DB III_str_545_602

Grzegorz Joniec (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie), Powstanie oraz działalność mobilizacyjna Resortu Informacji i Propagandy w okresie PKWN. Zarys problematyki badawczej, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 587 – 602. Grzegorz Joniec_DB III_str_545_602

Mariusz D. Bednarski (Puławy), Urzędnicy samorządowi na Lubelszczyźnie w latach 1944-1949, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 603 – 654. Dariusz Magier_DB III_str_655_712 Mariusz Bednarski_603_654_ DB IV

Tomasz Osiński (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie), „Strażnicy moralności podatkowej”. Portret zbiorowy urzędników Okręgowego Inspektoratu Ochrony Skarbowej w Lublinie (1944-1951) , [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 655 – 670. Tomasz Osiński_DB III_str_655_712

Dariusz Magier (Akademia Podlaska), System nomenklaturowy partii komunistycznej, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 671 – 712. Dariusz Magier_DB III_str_655_712

Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Egzekutywa Komitetu Powiatowego PPR we Włodawie (1944-1948) , [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 713 – 724. Mirosław Szumiło_DB III_str_713_736

Katarzyna Zawadka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Informacja i koordynacja – Wydział Organizacyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie 1948-1956, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 725 – 735. Katarzyna Zawadka_DB III_str_713_736