* * *

Dzieje biurokracji, tom IV

pod redakcją Artura Góraka, Krzysztofa Latawca i Dariusza Magiera
recenzenci: prof dr hab. Marek Mądzik, dr hab. Krzysztof Skupieński (prof. UMCS), dr hab. Ryszard Polak
tłumaczenia: jęz. rosyjski – Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Aleksandra Świć; jęz. angielski – Dorota Przewęda
projekt okładki, skład i łamanie Przemysław Tytus Krupski

 

Artur Górak, Dariusz Magier, Wstęp, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 11-12. 002_Wstęp_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Zbigniew Naworski, Służba publiczna od monarchii absolutnej po czasy współczesne. Zarys problematyki, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 13-40. Zbigniew Naworski_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Walerij Leonidowicz Stiepanow, Przedrewolucyjna biurokracja rosyjska – zasadnicze etapy i tendencje rozwoju (XVII – początek XX wieku) , [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 41-62. Walerij Stiepanow_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Ludmiła Nikołajewna Mazur, Rozwój systemu kancelaryjnego w Rosji (XVIII–XX wiek) jako odbicie procesów biurokratyzacji społeczeństwa, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 63-80. Ludmiła Mazur_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Igor Andriejewicz Isajew,  „Nowa biurokracja”: legalność kontra legitymizacja, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 81-90. Igor Isajew_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Waldemar Chorążyczewski, Kancelaria księgi wpisów czy kultura księgi wpisów? , [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 91-100. Waldemar Chorążyczewski_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Андрій Блануца, Судові справи про маєткові спори у Великому князівстві Литовському в 1529–1566 рр.: фактор судової бюрократії, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 101-110. Andrij Błanuca_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Лариса Жеребцова, Вляние великокняжеской канцелярии на первичную бюрократизацию таможенной системы Великого Княжества Литовского, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 111-124. Larisa Żerebcowa_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Алексей Игоревич Раздорский, Статус, состав и функции таможенной и кабацкой администрации в городах юга и запада России в XVII веке, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 125-136. Aleksiej Razdorskij_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Jacek Pielas, Urzędnicy grodzcy nowokorczyńscy i ich kariery w XVII wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 137-152. Jacek Pielas_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Dmitrij Aleksiejewicz Riedin,  „Relacja z nieodbytego koncertu”. Administracja terenowa Rosji w epoce Piotra I (prawo a praktyka) , [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 153-162. Dmitrij Riedin_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Katarzyna Bucholc-Srogosz, Funkcjonowanie centralnych organów administracji Rzeczypospolitej w ocenie deputacji sejmowych lat 1778-1786, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 163-178. Katarzyna Bucholc-Srogosz_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Юлія Головко, Кадрове забезпечення митних установ Південної України останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ століття, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 179-190. Julia Hołowko_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Michaił Anatoljewicz Prichodźko, Adam Czartoryski i opracowanie rosyjskiej reformy ministerialnej, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 191-198. Michaił Prichodźko_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Петр Владимирович Акульшин, Генерал-губернатор А.Д. Балашов – реформаторские планы Александра I и центральные губернии России, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 199-222. Piotr Akulszyn_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Арина Олеговна Мещерякова, Институт генерал-губернаторства в военных условиях – деятельность Московского главнокомандующего Ф.В. Ростопчина в 1812 г., [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 223-240. Arina Mieszczerakowa_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Artur Górak, Kształtowanie przywilejów rosyjskiej służby cywilnej za Kaukazem w latach 1800-1844, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 241—270. Artur Górak_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Swietłana Michajłowna Falkowicz, O funkcjonowaniu systemu policyjnego w Królestwie Polskim (1815-1830) , [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 271-278. Swietłana Falkowicz_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Paweł Wolnicki, Układ akt w registraturze dziekańskiej, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 279-296. Paweł Wolnicki_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Татьяна Николаевна Кандаурова, Система управления российскими военными поселениями кавалерии в первой половине ХIX века, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 297-312. Tatjana Kandaurowa_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Władimir Wasiljewicz Morozan, Struktura i działalność organów administracji obwodu besarabskiego w XIX w. , [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 313-330. Władimir Morozan_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Giennadij Filippowicz Matwiejew, Bezduszny trybik w maszynie, czy świadomy sługa tronu? Obraz urzędnika III wydziału JCM Kancelarii z czasów Mikołaja I we wspomnieniach Erazma I. Stogowa, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 331-340. Giennadij Matfiejew_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Irina Nikołajewna Wibe, Polityka „zbliżenia” Zachodniego Kraju z Imperium Rosyjskim w l. 30-ch i 40-ch XIX wieku w świetle dokumentów Komitetu ds. Guberni Zachodnich, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 341-348. Irina Wibe_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Irina Władimirowna Rużyckaja, Rada Państwowa za panowania Mikołaja I w świetle wspomnień M. A. Korfa, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 349-362. Irina Rużickaja_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Maлика Султановна Арсанукаева, Управление Чечней и Ингушетией в первые десятилетия XIX века, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 363-390. Malika Arsanukajewa_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Alicja Kulecka, „Brühl” Józefa Ignacego Kraszewskiego – literackie studium biurokracji, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 391-410. Alicja Kulecka_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Alicja Gontarek, Dlaczego warecki cadyk był skuteczny? Mechanizmy funkcjonowania chasydzkiego sztadlanut w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 411-440. Alicja Gontarek_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Денис Николаевич Шилов, Эпизод из истории великих реформ: комиссии для рассмотрения отчетов ведомств (конец 1850‑х — 1870‑е гг.) , [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 441-456. Denis Sziłow_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Jan Kozłowski, Reforma administracyjna 1866 roku w Królestwie Polskim, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 457-482. Jan Kozłowski_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Krzysztof Latawiec, Działalność gospodarcza urzędników rosyjskich w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 483-514. Krzysztof Latawiec_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Jacek Legieć, Ewidencja poborowych i rezerwistów w Królestwie Polskim w latach 1874-1914, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 515-528. Jacek Legieć_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Елена Сергеевна Кравцова, Специфика служебной деятельность податных инспекторов в Российской Империи (1885-1917 гг.) , [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 529-534. Jelena Krawcowa_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Станислав Валентинович Богданов, Придворный штат императора Николая II. Придворный как эталон чиновника эпохи последнего царствования Российской Империи, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 535-544. Stanisław Bogdanow_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Henryk Bałabuch, Więcej niż obercenzor. J. M. Feoktistow w elicie carskiej władzy (1883-1895): polityk czy urzędnik? , [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 545-568. Henryk Bałabuch_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Mariusz Kulik, Dokumentacja dyslokacji oddziałów rosyjskich na ziemiach polskich (przełom XIX i XX wieku) , [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 569-586. Mariusz Kulik_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011

Agnieszka Kidzińska, Procedura wyborów do Rady Państwa w Królestwie Polskim na szczeblu powiatowym i gubernialnym (1906-1912) , [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 587-606. Agnieszka Kidzińska_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, 2011