* * *

Dzieje biurokracji, tom V

Redakcja naukowa: Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Mądzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), doc. Aleksiej Grigorjewicz Wasiljew (Rossijskij Gosudarstwiennyj Gumanitarnyj Uniwersitet, Moskwa), dr hab. Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie)
Tłumaczenia z jęz. rosyjskiego: Artur Górak, Krzysztof Latawiec
Redakcja techniczna: Artur Górak
Projekt okładki, skład i łamanie: Przemysław Tytus Krupski

 

Artur Górak, Andrzej Gaca, Zbigniew Naworski, Wstęp, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 9-10. 009_Wstęp_DB V

Igor Andriejewicz Isajew, «Romantyzm polityczny» europejskiej biurokracji: u źródeł, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 11- 20. 010_Igor Isajew_DB V

Wojciech Witkowski, Współczesne ujęcia badawcze w dziedzinie historii administracji, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 21-28. 021_Wojciech Witkowski_DB V

Zbigniew Naworski, Problemy metodologiczno-semantyczne badacza dziejów biurokracji, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 29- 40. 029_Zbigniew Naworski_DB V

Artur Górak, Dokument – konstytutywne narzędzie biurokracji, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 41-50. 041_Artur Górak_DB V

Juliusz Piwowarski, Bogusław Płonka, Biurokracja – przyszłość czy historia administracji publicznej, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 51-68. 051_Juliusz Piwowarski, Bogusław Płonka_DB V

Edyta Sokalska, Biurokracja w percepcji Maksa Webera, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 69-84. 069_Edyta Sokalska_DB V

Małgorzata Augustyniak, Machiavelli – rozważania o administracji i rządzeniu, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 85-102. 085_Małgorzata Augustyniak_DB V

Константин Колесников, Беспошлинность, религиозные союзы и высшая бюрократия в боспорском царстве (II–III вв. н. э.), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 103 – 122. 103_Konstantin Kolesnikow_DB V

Wojciech Krawczuk, Modernizacja czy stagnacja; przemiany kancelarii koronnej XVI – XVIII wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 123 – 134. 123_Wojciech Krawczuk_DB V

Олег Дячок, Організація митної служби у Великому Князівстві Литовському, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 135 – 146. 131_Oleg Djaczok_DB V

Андрій Блануца,  «Українні» прикордонні замки та їхня адміністрація: структура, повноваження, влада, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 147 -156. 147_Andrij Błanuca_DB V

Дмитрий Ващук, Население и власть в Великом княжестве Литовском: соотношение права “старины” и “новых” законов, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 157 – 164. 157_Dmytro Waszczuk_DB V

Віктор Брехуненко, Бюрократія у Війську Запорозькому та Війську Донському в кінці XVI – першій половині XVII ст., [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 165 – 178. 165_Wiktor Brechunenko_DB V

Przemysław Gawron, Projekty reform administracji wojskowej w Koronie za dwóch pierwszych Wazów (1587 – 1648). wybrane zagadnienia, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 179 – 198. 179_Przemysław Gawron_DB V

Jacek Pielas, Kariery urzędnicze i majątkowe podkomorzych ziemskich w Małopolsce XVII wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 199 – 212. 199_Jacek Pielas_DB V

Николай Джавахишвили, Должностной аппарат Восточногрузинского Царства по роекту царевича Иоанна Георгиевича Багратиони (конец XVIII века), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 213 – 226. 213_Nikolai Dżawachiszwili_DV V

Dmitrij Aleksiejewicz Riedin, Prikazczycy i komisarze. Status społeczny i kompetencje zarządców niższego szczebla administracji koronnej Rosji w pierwszym trzydziestoleciu XVIII w., [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 227 – 238. 227_Dmitrij Riedin_DB V

Людмила Посохова, Православные коллегиумы и церковная бюрократия в Российской империи (XVIII – начало ХІХ века), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 239 -250. 239_Ludmiła Posochowa_DB V

Наталия Дмитриевна Борщик, Управление учетом подданных России в 1719–1858 гг.:  нормативы и кадры, процедура и результаты, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 251 – 256. 251_Natalia Borszczik_DB V

Юлія Головко, Скарги на зловживання в місцевих установах півдня України як джерело з історії чорноморської торгівлі останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст., [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 257 – 268. 257_Julia Hołowko_DB V

Малика Султановна Арсанукаева, Кадровая политика Российской империи на северном Кавказе (XIX ― начало XX века), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s.269-292. 269_Malika Arsanukajewa_DB V

Олег Витальевич Горбачев, Административно-бюрократический аспект российской урбанизации, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 293 – 302. 293_Oleg Gorbaczew_DB V

Irina Władimirowna Rużyckaja, Wydział II Własnej Jego Cesarskiej Mości Kancelarii w polityce prawodawczej Imperium Rosyjskiego, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 303 – 314. 303_Irina Rużickaja_DB V

Татьяна Николаевна Кандаурова, Департамент военных поселений как новая военно-бюрократическая структура первой половины XIX века, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 315 – 332. 315_Tatjana Kandaurowa_DB V

Alicja Kulecka, Administracja angielska w polskiej literaturze pamiętnikarskiej  i podróżniczej XIX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 333 – 356. 333_Alicja Kulecka_DB V

Сергей Посохов, Попечители Харьковского Учебного Округа ХІХ – начала ХХ вв.:  состав, деятельность, оценки, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 357 – 366. 357_Siergiej Posochow_DB V

Михаил Анатольевич Приходько, Адам Чарторыски и административные реформы в Российской империи в начале ХIХ века (учреждение Непременного Совета и сенатская реформа), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 367 – 376. 367_Michaił Prichodźko_DB V

Arina Olegowna Mieszczerakowa, Z dziejów myśli biurokratycznej epoki mikołajowskiej. Poglądy społeczno-polityczne Leontija Wasiljewicza Dubelta, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 377 – 392. 377_Arina Mieszczerakowa_DB