* * *

Dzieje biurokracji, tom V, część 2 (2013)

Redakcja naukowa: Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Mądzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), doc. Aleksiej Grigorjewicz Wasiljew (Rossijskij Gosudarstwiennyj Gumanitarnyj Uniwersitet, Moskwa), dr hab. Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie)
Tłumaczenia z jęz. rosyjskiego: Artur Górak, Krzysztof Latawiec
Redakcja techniczna: Artur Górak
Projekt okładki, skład i łamanie: Przemysław Tytus Krupski

 

Natalia Władimirowna Czernikowa, Ewolucja centralnych organów władzy ustawodawczej w Rosji w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 393 – 402. 393_Natalia Czernikowa_DB V

Grzegorz Smyk, Odrębności rosyjskiego modelu zarządu cywilnego w guberniach Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 403 – 424. 403_Grzegorz Smyk_DB V

Walerij Leonidowicz Stiepanow, Ministerstwo Finansów Imperium Rosyjskiego w epoce Michaiła Christoforowicza Rejterna (1862–1878), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 425 – 438. 425_Walerij Stiepanow_DB V

Станислав Валентинович Богданов, Привилегированное образование в Российской империи конца XIX – начала XX века, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 439 – 448. 439_Stanisław Bogdanow_DB V

Giennadij Filipowicz Matwiejew, Jan Kozłowski, Reorganizacja policji miasta Warszawy w latach 1881-1892, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 449 – 462. 449_Giennadij Matfiejew, Jan Kozłowski_DB V

Елена Сергеевна Кравцова, Специфика ведения делопроизводства податными инспекторами в России в конце XIX – начале ХХ столетий, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 463 – 470. 763_Jelena Krawcowa_DB V

Jacek Legieć, Korupcja w rosyjskim aparacie poborowym Królestwa Polskiego po wprowadzeniu powszechnego obowiązku służby wojskowej, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 471 – 486. 471_Jacek Legieć_DB V

Siergiej Walentynowicz Lubiczankowski, Administracja gubernialna Imperium Rosyjskiego w świetle rewizji senatorskich początku XX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s .487 – 502. 487_Siergiej Lubiczankowskij_DB V

Владимир Васильевич Морозан, Корпус чиновников Государственного банка России: численный состав, образовательный уровень, социальное происхождение, имущественное и семейное положение, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 503 – 514. 503_Władimir Morozan_DB V

Виктория Михайловна Марасанова, Губернаторы в системе государственного управления Российской империи, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 515 – 522. 515_Wiktoria Marasanowa_DB V

Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Gubernatorowie i wicegubernatorowie w Królestwie Polskim po 1867 roku, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 523 – 556. 523_Artur Górak, Krzysztof Latawiec_DB V

Zbigniew Markwart, Wizerunek urzędników rosyjskich w Królestwie Polskim w poglądach stronnictwa petersburskich realistów, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 557 – 576. 557_Zbigniew Markwart_DB V

Maciej Rakowski, Odpowiedzialność konstytucyjna egzekutywy w państwach włoskich do I wojny światowej, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 579 – 596. 579_Maciej Rakowski_DB V

Людмила Николаевна Мазур, Становление и эволюция сельской бюрократии в России во второй половине XIX–XX вв., [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 597 – 622. 597_Ludmiła Mazur_DB V

Александр Николаевич Чистиков, Партийно-государственная бюрократия Северо-Запада России в 1920-е годы: кадры, делопроизводство, образ жизни, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 623 – 634. 623_Aleksandr Czistikow_DB V

Дмитро Архірейський, Система керування радянською митною службою в 1917–1939 роках (на українських матеріалах), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 635 – 650. 635_Dmytro Archirejskij_DB V

Marcin Łysko, Aparat biurokratyczny orzecznictwa karno-administracyjnego Polski Ludowej, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 651 – 678. 651_Marcin Łysko_DB V

Владимир Леонидович Пянкевич, Представители центральной и местной власти в восприятии жителей блокадного Ленинграда (1941-1944 гг.), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 679 – 694. 679_Władimir Piankiewicz_DB V

Tomasz Czarnota, Początki Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PPR w Lublinie, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 695 – 724. 695_Tomasz Czarnota_DB V

Александр Иванович Репинецкий, Государственная миграционная система послевоенного советского общества: единство и противоречия бюрократической вертикали  (1946-1953 гг.), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 725 – 732. 725_Aleksandr Riepinieckij_DB V

Анжела Курбановна Халифаева, К вопросу об истории бюрократии в Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республике (1985–1994), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 733 – 742. 733_Anżeła Chalifajewa_DB V

Джаба Самушия, Дипломатическая служба в Грузинской Демократической Республике в 1918-1921 гг., [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 743 – 750. 743_Dżaba Samuszja_DV V

Michał Bartoszewicz, Ustanowienie Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce a problemy administracji państwowej w Polsce w końcu lat 80. XX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 751 – 760. 751_Michał Bartoszewicz_DB V

Mirosław Karpiuk, Status prawny radnych gminnej wspólnoty samorządowej, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 761 – 774. 761_Mirosław Karpiuk_DB V

Альфия Азгаровна Акмалова, Владимир Михайлович Капицын, Кадровая работа в системе государственной гражданской службы современной России, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 775 – 784. 775_Alfija Akmałowa, Władimir Kapicyn_DB V

Artur Górak, Bibliografia, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 785 – 841. 785-841_Bibliografia_DB V