SPIS TREŚCI

Rozprawy i studia

Aleksander Brazgunou

(Narodowa Akademia Nauk Białorusi)

Europejski romans historyczny i rycerski w przekładach białoruskich

XV – XVII wieku

Paweł Ciechan

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Obraz jezuitów w Zwierciadełku panienek chrystyjańskich

Marcina Czechowica (1582)

Daniel Sawicki

(Warszawa)

Idee „Świętej Rusi” i „Trzeciego Rzymu” i ich miejsce w nauczaniu

staroobrzędowców pomorskich

Aleksander Slesarenko

(Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy)

Armia rosyjska w operacji grodnieńskiej z 1705-1706 roku

Максим Яременко

(Національний університет «Києво-Могилянська академія»)

«В Россії вічне жить»: про причини навчання у Києво-Могилянської

академії річпосполитських уродженців у XVIII ст.

Олег Морозов

(Академія митної служби України)

Розвиток організаційної структури російських митниць

в українських губерніях у XVIII ст.

Юлія Головко

(Запорізький національний університет)

Російська періодика початку ХІХ ст. як джерело з історії зовнішньої

торгівлі Південної України

Михаил Анатольевич Приходько

(Московский Государственный Юридический Университет)

Экспедиция о устроении дорог в государстве в государственной

системе Российской Империи в начале XIX века

Dorota Wereda

(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Postawa biskupa diecezji podlaskiej Jana Marcelego Gutkowskiego

wobec polityki rosyjskiej na przykładzie wybranej korespondencji z 1835 r.

Jurij Ziemski

(Instytut Ukraińskiej Archeografi i i Źródłoznawstwa Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)

„Polski problem” jako czynnik wprowadzenia nacjonalizmu imperialnego

w polityce caratu na prawobrzeżnej Ukrainie połowy XIX wieku

Eлена Прищепа

(Рівненський державний гуманітарний університет)

Добровольные общественные организации в культурном пространстве

городских поселений подольской губернии в начале ХХ века

Aleksander Smoliński

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Carskie siły zbrojne i dawna rosyjska historia wojskowa, a także wojny

Rzeczypospolitej z Moskwą i polsko-rosyjskie konfl ikty zbrojne w świetle

historiografi i polskiej przełomu XX i XXI wieku

Łukasz Cholewiński

(Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Sukcesy i porażki stajni wyścigowej Kruszyna-Widzów w latach 1880-1914

Jarosław Jastrzębski

(Kraków)

Nostryfi kacja akademickich dyplomów i stopni naukowych

w II Rzeczypospolitej

Tomasz Kot

(Lublin)

Prasa codzienna ukazująca się w Lublinie w latach 1918-1939

Michał Wójciuk

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Reakcje i postawy społeczne w Powstaniu Warszawskim

Лешек Микрут

(Университет Марии Кюри-Склодовской)

Взаимопроникновение народных мифов Польши и ее восточных соседей (на примере избранных литературных произведений)

Justyna Poznańska

(Uniwersytet Warszawski)

Narracyjne konstruowanie tożsamości. O autobiografi i Niny Berberowej

Jovita Jankauskienė

(Historical Presidential Palace of the Republic of Lithuania)

The fate and mission of withdawal in Tomas Venclova’s contemplations

Rafał Ziemba

(Edynburg)

Czechosłowacka muzyka rockowa

Ryszard Polak

(AWF J. Piłsudskiego w Warszawie WWFiS w Białej Podlaskiej)

Dzieje Polski w ujęciu Feliksa Konecznego, na podstawie jego syntez historycznych

Jacek Lejman

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Człowiek a przestrzeń – przebywanie w przestrzeni

– (o filozofi i „spacjocentrycznej” uwag kilka)

Микола Олійник

(Кам’янець-Подільський національный університет)

Політика радянської влади щодо Церкви римо-католицької на Поділлі

в роки НЕПу

Materiały i Źródła

Artur Górak

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Narady gubernatorów z Królestwa Polskiego u Czerkaskiego jesienią 1866 r.

Jarosław Cymerman, Aleksander Wójtowicz

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

„Paradoks Wielkiej Nocy” Józefa Czechowicza – komentarz edytorski

o atrybucji tekstu

Tomasz Czarnota

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Regulamin porządku w gmachu KW PZPR

Dariusz Magier

(Archiwum Państwowe w Lublinie)

Marcin Żukowski

(Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku)

Pracownicy etatowi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w świetle wybranych

normatywów partyjno-państwowych z 1949, 1972 i 1983 roku

Recenzje, Sprawozdania, Polemiki

Jerzy Ternes

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Людмила Посохова, На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку ХІХ ст., wyd. Харківський національний університет, Charków 2011, ss. 400

Krzysztof Latawiec

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Иностранные профессора российских университетов (вторая половина XVIII-первая треть XIX в.). Биографический словарь, pod red. А. Ю. Андреева, wyd. Российская политическая энциклопедия, Moskwa 2011, ss. 207

Dariusz Szewczuk

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Иван Посохов, Студентство Університетів Россiйськоï iмперiï XIX – початку XX ст.: становлення та еволюцiя субкультуры, wyd. Раритети Украïни, Charków 2013, ss. 275

Mirosław Szumiało

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

С. Я. Бондаренко, Р. A. Малахов, Ю. A. Перебинос, Провинциoнальное

чиновничество на европейском севере России в 1918 – начале 1950-х годов, Wołogda 2009, ss. 326

Jacek Lejman

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

„Dusza rosyjska” – od reifikacji do upodmiotowienia zwierząt.

Justyna Tymieniecka-Suchanek, Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 374

Małgorzata Przeniosło

(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Stefan Banach, Niezwykłe życie i genialna matematyka, materiały biograficzne, pod red. Emilii Jakimowicz i Adama Miranowicza, wyd. Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Gdańsk 2009, ss. 202

Dariusz Magier

(Archiwum Państwowe w Lublinie)

Rafał Dmowski, Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013, ss. 497 + fot.