Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Monografia wielotomowa
Seminaria aktualnych problemów archiwistyki

V Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji

 

 

* * *

PUBLIKACJA

Dzieje biurokracji

Tom V

Redakcja naukowa: Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Mądzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), doc. Aleksiej Grigorjewicz Wasiljew (Rossijskij Gosudarstwiennyj Gumanitarnyj Uniwersitet, Moskwa), dr hab. Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie)
Tłumaczenia z jęz. rosyjskiego: Artur Górak, Krzysztof Latawiec
Redakcja techniczna: Artur Górak
Projekt okładki, skład i łamanie: Przemysław Tytus Krupski

 

Artur Górak, Andrzej Gaca, Zbigniew Naworski, Wstęp, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 9-10. 009_Wstęp_DB V

Igor Andriejewicz Isajew, «Romantyzm polityczny» europejskiej biurokracji: u źródeł, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 11- 20. 010_Igor Isajew_DB V

Wojciech Witkowski, Współczesne ujęcia badawcze w dziedzinie historii administracji, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 21-28. 021_Wojciech Witkowski_DB V

Zbigniew Naworski, Problemy metodologiczno-semantyczne badacza dziejów biurokracji, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 29- 40. 029_Zbigniew Naworski_DB V

Artur Górak, Dokument – konstytutywne narzędzie biurokracji, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 41-50. 041_Artur Górak_DB V

Juliusz Piwowarski, Bogusław Płonka, Biurokracja – przyszłość czy historia administracji publicznej, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 51-68. 051_Juliusz Piwowarski, Bogusław Płonka_DB V

Edyta Sokalska, Biurokracja w percepcji Maksa Webera, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 69-84. 069_Edyta Sokalska_DB V

Małgorzata Augustyniak, Machiavelli – rozważania o administracji i rządzeniu, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 85-102. 085_Małgorzata Augustyniak_DB V

Константин Колесников, Беспошлинность, религиозные союзы и высшая бюрократия в боспорском царстве (II–III вв. н. э.), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 103 – 122. 103_Konstantin Kolesnikow_DB V

Wojciech Krawczuk, Modernizacja czy stagnacja; przemiany kancelarii koronnej XVI – XVIII wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 123 – 134. 123_Wojciech Krawczuk_DB V

Олег Дячок, Організація митної служби у Великому Князівстві Литовському, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 135 – 146. 131_Oleg Djaczok_DB V

Андрій Блануца,  «Українні» прикордонні замки та їхня адміністрація: структура, повноваження, влада, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 147 -156. 147_Andrij Błanuca_DB V

Дмитрий Ващук, Население и власть в Великом княжестве Литовском: соотношение права “старины” и “новых” законов, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 157 – 164. 157_Dmytro Waszczuk_DB V

Віктор Брехуненко, Бюрократія у Війську Запорозькому та Війську Донському в кінці XVI – першій половині XVII ст., [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 165 – 178. 165_Wiktor Brechunenko_DB V

Przemysław Gawron, Projekty reform administracji wojskowej w Koronie za dwóch pierwszych Wazów (1587 – 1648). wybrane zagadnienia, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 179 – 198. 179_Przemysław Gawron_DB V

Jacek Pielas, Kariery urzędnicze i majątkowe podkomorzych ziemskich w Małopolsce XVII wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 199 – 212. 199_Jacek Pielas_DB V

Николай Джавахишвили, Должностной аппарат Восточногрузинского Царства по роекту царевича Иоанна Георгиевича Багратиони (конец XVIII века), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 213 – 226. 213_Nikolai Dżawachiszwili_DV V

Dmitrij Aleksiejewicz Riedin, Prikazczycy i komisarze. Status społeczny i kompetencje zarządców niższego szczebla administracji koronnej Rosji w pierwszym trzydziestoleciu XVIII w., [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 227 – 238. 227_Dmitrij Riedin_DB V

Людмила Посохова, Православные коллегиумы и церковная бюрократия в Российской империи (XVIII – начало ХІХ века), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 239 -250. 239_Ludmiła Posochowa_DB V

Наталия Дмитриевна Борщик, Управление учетом подданных России в 1719–1858 гг.:  нормативы и кадры, процедура и результаты, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 251 – 256. 251_Natalia Borszczik_DB V

Юлія Головко, Скарги на зловживання в місцевих установах півдня України як джерело з історії чорноморської торгівлі останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст., [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 257 – 268. 257_Julia Hołowko_DB V

Малика Султановна Арсанукаева, Кадровая политика Российской империи на северном Кавказе (XIX ― начало XX века), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s.269-292. 269_Malika Arsanukajewa_DB V

Олег Витальевич Горбачев, Административно-бюрократический аспект российской урбанизации, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 293 – 302. 293_Oleg Gorbaczew_DB V

Irina Władimirowna Rużyckaja, Wydział II Własnej Jego Cesarskiej Mości Kancelarii w polityce prawodawczej Imperium Rosyjskiego, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 303 – 314. 303_Irina Rużickaja_DB V

Татьяна Николаевна Кандаурова, Департамент военных поселений как новая военно-бюрократическая структура первой половины XIX века, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 315 – 332. 315_Tatjana Kandaurowa_DB V

Alicja Kulecka, Administracja angielska w polskiej literaturze pamiętnikarskiej  i podróżniczej XIX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 333 – 356. 333_Alicja Kulecka_DB V

Сергей Посохов, Попечители Харьковского Учебного Округа ХІХ – начала ХХ вв.:  состав, деятельность, оценки, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 357 – 366. 357_Siergiej Posochow_DB V

Михаил Анатольевич Приходько, Адам Чарторыски и административные реформы в Российской империи в начале ХIХ века (учреждение Непременного Совета и сенатская реформа), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 367 – 376. 367_Michaił Prichodźko_DB V

Arina Olegowna Mieszczerakowa, Z dziejów myśli biurokratycznej epoki mikołajowskiej. Poglądy społeczno-polityczne Leontija Wasiljewicza Dubelta, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 377 – 392. 377_Arina Mieszczerakowa_DB V

Natalia Władimirowna Czernikowa, Ewolucja centralnych organów władzy ustawodawczej w Rosji w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 393 – 402. 393_Natalia Czernikowa_DB V

Grzegorz Smyk, Odrębności rosyjskiego modelu zarządu cywilnego w guberniach Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 403 – 424. 403_Grzegorz Smyk_DB V

Walerij Leonidowicz Stiepanow, Ministerstwo Finansów Imperium Rosyjskiego w epoce Michaiła Christoforowicza Rejterna (1862–1878), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 425 – 438. 425_Walerij Stiepanow_DB V

Станислав Валентинович Богданов, Привилегированное образование в Российской империи конца XIX – начала XX века, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 439 – 448. 439_Stanisław Bogdanow_DB V

Giennadij Filipowicz Matwiejew, Jan Kozłowski, Reorganizacja policji miasta Warszawy w latach 1881-1892, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 449 – 462. 449_Giennadij Matfiejew, Jan Kozłowski_DB V

Елена Сергеевна Кравцова, Специфика ведения делопроизводства податными инспекторами в России в конце XIX – начале ХХ столетий, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 463 – 470. 763_Jelena Krawcowa_DB V

Jacek Legieć, Korupcja w rosyjskim aparacie poborowym Królestwa Polskiego po wprowadzeniu powszechnego obowiązku służby wojskowej, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 471 – 486. 471_Jacek Legieć_DB V

Siergiej Walentynowicz Lubiczankowski, Administracja gubernialna Imperium Rosyjskiego w świetle rewizji senatorskich początku XX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s .487 – 502. 487_Siergiej Lubiczankowskij_DB V

Владимир Васильевич Морозан, Корпус чиновников Государственного банка России: численный состав, образовательный уровень, социальное происхождение, имущественное и семейное положение, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 503 – 514. 503_Władimir Morozan_DB V

Виктория Михайловна Марасанова, Губернаторы в системе государственного управления Российской империи, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 515 – 522. 515_Wiktoria Marasanowa_DB V

Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Gubernatorowie i wicegubernatorowie w Królestwie Polskim po 1867 roku, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 523 – 556. 523_Artur Górak, Krzysztof Latawiec_DB V

Zbigniew Markwart, Wizerunek urzędników rosyjskich w Królestwie Polskim w poglądach stronnictwa petersburskich realistów, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 557 – 576. 557_Zbigniew Markwart_DB V

Maciej Rakowski, Odpowiedzialność konstytucyjna egzekutywy w państwach włoskich do I wojny światowej, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 579 – 596. 579_Maciej Rakowski_DB V

Людмила Николаевна Мазур, Становление и эволюция сельской бюрократии в России во второй половине XIX–XX вв., [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 597 – 622. 597_Ludmiła Mazur_DB V

Александр Николаевич Чистиков, Партийно-государственная бюрократия Северо-Запада России в 1920-е годы: кадры, делопроизводство, образ жизни, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 623 – 634. 623_Aleksandr Czistikow_DB V

Дмитро Архірейський, Система керування радянською митною службою в 1917–1939 роках (на українських матеріалах), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 635 – 650. 635_Dmytro Archirejskij_DB V

Marcin Łysko, Aparat biurokratyczny orzecznictwa karno-administracyjnego Polski Ludowej, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 651 – 678. 651_Marcin Łysko_DB V

Владимир Леонидович Пянкевич, Представители центральной и местной власти в восприятии жителей блокадного Ленинграда (1941-1944 гг.), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 679 – 694. 679_Władimir Piankiewicz_DB V

Tomasz Czarnota, Początki Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PPR w Lublinie, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 695 – 724. 695_Tomasz Czarnota_DB V

Александр Иванович Репинецкий, Государственная миграционная система послевоенного советского общества: единство и противоречия бюрократической вертикали  (1946-1953 гг.), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 725 – 732. 725_Aleksandr Riepinieckij_DB V

Анжела Курбановна Халифаева, К вопросу об истории бюрократии в Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республике (1985–1994), [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 733 – 742. 733_Anżeła Chalifajewa_DB V

Джаба Самушия, Дипломатическая служба в Грузинской Демократической Республике в 1918-1921 гг., [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 743 – 750. 743_Dżaba Samuszja_DV V

Michał Bartoszewicz, Ustanowienie Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce a problemy administracji państwowej w Polsce w końcu lat 80. XX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 751 – 760. 751_Michał Bartoszewicz_DB V

Mirosław Karpiuk, Status prawny radnych gminnej wspólnoty samorządowej, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 761 – 774. 761_Mirosław Karpiuk_DB V

Альфия Азгаровна Акмалова, Владимир Михайлович Капицын, Кадровая работа в системе государственной гражданской службы современной России, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 775 – 784. 775_Alfija Akmałowa, Władimir Kapicyn_DB V

Artur Górak, Bibliografia, [w:] Dzieje biurokracji, tom V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 785 – 841. 785-841_Bibliografia_DB V