Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Monografia wielotomowa
Seminaria aktualnych problemów archiwistyki

VI Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji

 

* * *

PUBLIKACJA

Dzieje biurokracji

Tom VI

redakcja naukowa: Tatjana Aleksandrowna Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk
recenzenci: prof. Edward Czapiewski (Wrocław), Prof. Siergiej Lubiczankowskij (Orenburg, prof. Siergiej Posochow (charków), prof. Andrzej Wrzyszcz (Lublin)
redakcja techniczna: Artur Górak
projekt okładki, skład i łamanie: Przemysław Tytus Krupski

 

Artur Górak, Grzegorz Smyk, Wstęp, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 13-14. 013_Wstęp_DB VI

Zbynek Svitak, Przemiany struktur aparatu biurokratycznego (a przykładzie Moraw), [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 15-24. 015_Zbynek Svitak_DB VI

Игорь Андреевич Исаев, Biurokracja i rewolucja: niebezpieczne związki, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 25-38.025_Igor Isajew_DB VI

Татьяна Александровна Быкова, Актуальные вопросы российской государственной политики в сфере документационного обеспечения управления, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 39-46. 039_Tatjana Bykowa_DB VI

Krzysztof Skupieński, Od metodyki do metodologii badań nad dokumentem jako instrumentem sprawowania władzy – w stronę interdyscyplinarności, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 47-60. 047_Krzysztof Skuppieński_DB VI

Małgorzata Augustyniak, Nowe technologie w funkcjonowaniu polskiej administracji, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 61-70. 061_Małgorzata Augustyniak_DB VI

Paweł Polaczuk, Współczesne problemy administracji w ujęciu Juergena Habermasa, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 71-84. 071_Paweł Polaczuk_DB VI

Edyta Sokalska, Biurokracja w ujęciu Cyrila N. Parkinsona, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 85-96. 085_Edyta Sokalska_DB VI

Людмила Николаевнa Варламова, Понятийный аппарат управления документами как инструмент власти и управления, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 97-108. 097_Ludmiła Warłamowa_DB VI

Andrzej Gaca, Reformy ustrojowe i prawne w Szwecji (XVI-XVIII w.), jako wzorzec dla reform Piotra I, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 109-134. 109_Andrzej Gaca_DB VI

Zbigniew Naworski, Biurokracja pruska w XVIII wieku – na drodze ku Weberowskiemu ideałowi, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 135-150. 135_Zbigniew Naworski_DB VI

Анастасия Юрьевна Конькова, Государственная бюрократическая служба в видах и формах документов ХVIII – начало ХХ веков, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 151-162. 151_Anastazja Końkowa_DB VI

Малика Султановна Арсанукаева, Сельское (аульное) управление в горских районах Северного Кавказа и его особенности (XIX — начало XX веков), [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 163-180. 163_Malika Arsanukajewa_DB VI

Светлана Александровна Глотова, Документы государственных органов XIX века, как инструменты управленческой деятельности, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 181-188. 181_Swietłana Głotowa_DB VI

Alicja Kulecka, Uczony i urzędnik – Fryderyk Skarbek w świetle własnych wspomnień i wybranych publikacji, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 189-204. 189_Alicja Kulecka_DB VI

Anna Dymmel, Biurokraci i książki. Lektury urzędników w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 205-218. 205_Anna Dymmel_DB VI

Петр Владимирович Акульшин, «Просвещенная» бюрократия в первой половине XIX века и проблема реформирования России, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 219-232. 219_Piotr Akulszyn_DB VI

Paweł Wolnicki, Administracyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania kasy miejskiej w Królestwie Polskim, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 233-244. 233_Paweł Wolnicki_DB VI

Joanna Machut-Kowalczyk, Naczelnik Powiatu jako adresat raportów na podstawie praktyki piotrkowskiej, do 1866 roku, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 245-260. 245_Joanna Machut-Kowalczyk_DB VI

Татьяна Николаевна Кандаурова, Документальный корпус департамента военных поселений в России, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 261-282. 261_Tatjana Kandaurowa_DB VI

Małgorzata Osieсka, System kancelaryjny komisji rządowych Królestwa Polskiego (1815-1867), [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 283-294. 283_Małgorzata Osiecka_DB VI

Paulina Kamińska, Obwieszczenie administracyjne o rzeczach znalezionych lub odebranych w świetle praktyki w Królestwie Polskim, w latach 1816-1830, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 295-306. 295_Paulina Kamińska_DB VI

Paweł Cichoń, Centralne władze administracyjne Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815-1846), [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 307-320. 307_Paweł Cichoń_DB VI

Валерий Леонидович Степанов, Валериан Алексеевич Татариновреформатор системы государственного контроля в имперской России, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 321-332. 321_Walerij Stiepanow_DB VI

Tomasz Kruszewski, Medyczne i administracyjne zadania służby zdrowia w prowincjonalnych zakładach leczenia psychiatrycznego na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 333-348. 333_Tomasz Kruszewski_DB VI

Przemysław Marcin Żukowski, Od profesora do urzędnika. Sekretarze Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w drugiej połowie XIX wieku i w początkach XX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 349-364. 349_Przemysław Żukowski_DB VI

Kristīne Ante, Роль министра внутренних дел Российской империи Петра Александровича Валуева (1861-1868) в решении межконфессиональных конфликтов и утверждении идеи свободы совести в Прибалтийских губерниях, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 365-372. 365_Kristine Ante_DB VI

Mariusz Nowak, Koncepcja polonizacji administracji Królestwa Polskiego w poglądach lidera obozu ugody Aleksandra Wielopolskiego (w świetle memoriałów politycznych z lat 1861-1862), [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 373-384. 373_Mariusz Nowak_DB VI

Giennadij Filippowicz Matwiejew, Jan Kozłowski, Projekt reorganizacji magistratu Warszawy z 1869 roku, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 385-394. 385_Giennadij Matfiejew, Jan Kozłowski_DB VI

Maria Korybut-Marciniak, Kariery urzędnicze mieszkańców ziem litewsko-białoruskich w aparacie administracyjnym Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku (wybrane przykłady), [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 395-410. 395_Maria Korybyt-Marciniak_DB VI

Елена Сергеевна Кравцова, Организация медицинского обслуживания населения в дореволюционной России и этические принципы врачей, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 411-420. 411_Jelena Krawcowa_DB VI

Jacek Legieć, Dyskusja na temat utworzenia ziemstw w Kraju Południowo-Zachodnim w końcu XIX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 421-436. 421_Jacek Legieć_DB VI

Stanisław Wiech, Uwagi na temat funkcjonowania Kancelarii Warszawskiego Generała-Gubernatora u schyłku XIX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 437-452. 437_Stanisław Wiech_DB VI

Grzegorz Smyk, Rozstrzyganie sporów administracyjnych w Rosji na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 453-474. 453_Grzegorz Smyk_DB VI

Станислав Богданов, Национальный состав правящей элиты Российской империи, на примере придворного штата Николая II, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 475-482. 475_Stanisław Bogdanow_DB VI

Mariusz Kulik, Rozkaz w procesie decyzyjnym armii rosyjskiej w XIX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 483-492. 483_Mariusz Kulik_DB VI

Artur Górak, Zasady prowadzenia spraw w kancelarii Starszego Inspektora Fabrycznego guberni warszawskiej, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 493-504. 493_Artur Górak_DB VI

Anna Fermus–Bobowiec, Quasi biurokratyczny aparat zarządu towarzystw kredytowych miejskich w Królestwie Polskim, na przykładzie Towarzystwa Kredytowego miasta Lublina, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 505-516. 505_Anna Fermus-Bobowiec_DB VI

Игорь Николаевич Гребенкин, Военная бюрократия и революция 1917 года в России, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 517-526. 517_Igor Grebienkin_DB VI

Павел Алексеевич Кюнг, От общественной инициативы к общественной бюрократии. Эволюция управления Военно-промышленными комитетами в России (1915-1918), [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 527-534. 527_Paweł Kung_DB VI

Лада Руслановна Париева, Документы военных органов Северо-западного правительства (1919-1920), как продолжение бюрократических традиций Российской империи, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 535-544. 535_Łada Parijewa_DB VI

Mariola Szewczak-Daniel, Organizacja i zasady funkcjonowania zarządu miasta Lublina (1915-1918), [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 545-554. 545_Mariola Szewczak-Daniel_DB VI

Дмитро Миколенко, Політична спадщина Стефана Стамболова у бюрократичному апараті Болгарії (1895–1920), [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 555-562. 555_Dmytro Mykolenko_DB VI

Елена Александровна Скрипко, Государственные структуры и Всероссийское общество охраны природы: советская бюрократия и общественные инициативы, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 563-572. 563_Jelena Skripko_DB VI

Олег Витальевич Горбачев, Раннесоветская провинциальная бюрократия: социально-демографический портрет по материалам Всероссийской партийной переписи 1922 года, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 573-582. 573_Oleg Gorbaczew_DB VI

Людмила Николаевна Мазур, «Чужой» – «Свой»: эволюция образа бюрократии в советском художественном кинематографе 1920 – 1930-х годов, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 583-598. 583_Ludmiła Mazur_DB VI

Мария Борисовна Балова, Командно-административная система управления и развитие военного кораблестроения на Беломорском Севере в период советской индустриализации, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 599-608. 599_Maria Bałowa_DB VI

Роман Любавський, Робітник versus бюрократ. Розподіл благ у радянському суспільстві у 1920-1930-ті рокiв (на прикладі м. Харкова), [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 609-616. 609_Roman Lubawskij_DB VI

Ирина Вячеславовна Топчиева, Бюрократическое воздействие на деятельность союзов советских художников в 1941-1945 годы, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 617-624. 617_Irina Topczijewa_DB VI

Mirosław Szumiło, Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PPR w Lublinie (1944-1948), [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 625-638. 625_Mirosław Szumiło_DB VI

Mateusz Mataniak, Urząd Wojewódzki w Krakowie w początkach powojennej działalności (styczeń-grudzień 1945 roku). Organizacja-kompetencje-personalia, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 639-676. 639_Mateusz Mataniak_DB VI

Michał Nowakowski, Sądy administracyjne europejskich państw socjalistycznych po II wojnie światowej (1944/45 – 1952), [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 677-692. 677_Michał Nowakowski_DB VI

Tomasz Czarnota, Protokołowanie i protokolanci w Komitetach Powiatowych PZPR województwa lubelskiego do 1954 roku, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 693-710. 693_Tomasz Czarnota_DB VI

Dariusz Magier, Czynnik finansowy funkcjonowania organizacji partii komunistycznej w województwie bialskopodlaskim, w latach 1975-1989, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 711-722. 711_Dariusz Magier_DB VI

Marek Krzymkowski, Prawo do urlopów funkcjonariuszy państwowej służby cywilnej w II Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 723-732. 723_Marek Krzymkowski_DB VI

Tomasz Matuszak, Kancelaria wojskowa II Rzeczypospolitej – dziedzictwo zaborów a nowoczesne zarządzanie dokumentacją, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 733-748. 733_Tomasz Matuszak_DB VI

Jacek Przygodzki, Komisje dla usprawnienia administracji w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 749-758. 749_Jacek Przygodzki_DB VI

Piotr Romanowski, Kancelaria centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych (organizacja, podział zadań, personel) w latach 1918-1939, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 759-780. 759_Piotr Romanowski_DB VI

Adam Grzegorz Dąbrowski, Kwestie kancelaryjne i archiwalne we wspomnieniach ministra spraw wewnętrznych Sławoja Felicjana Składkowskiego, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 781-788. 781_Adam Dąbrowski_DB VI

Wojciech Chudzik, Centralny Okręg Przemysłowy (1937-1939) – ludzie, urzędy, instytucje i system administracyjny, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 789-796. 789_Wojciech Chudzik_DB VI

Михаил Александрович Андреев, Администрация Президента Российской Федерации в 1990-е годы: формирование и укрепление властного института, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 797-808. 797_Michaił Andriejew_DB VI

Виктория Дмитриевна Назарова, Устав муниципального образования, как основной правовой акт местного самоуправления Российской Федерации, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 809-814. 810_Wiktoria Nazarowa_DB VI

Юлия Михайловна Кукарина, Электронный документ в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 815-824. 815_Julia Kukarina_DB VI

Hadrian Ciechanowski, Wpływ pruskich ksiąg gruntowych na powstanie elektronicznych ksiąg wieczystych w Polsce, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 825-832. 825_Hadrian Ciechanowski_DB VI

Artur Górak, Bibliografia, [w:] Dzieje biurokracji, tom VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 833- 878. 833_Bibliografia_DB VI