* * *

„Dzieje biurokracji” ISSN 2544-9761

tom VIII „Biurokracja republiki” ISBN 978-83-64857-06-8

Strona redakcyjna

 

Spis treści

T.A. Bykowa, A. Górak, J. Legieć, Wstęp

 Igor Andriejewicz Isajew (Российский Государственный Юридический Университет, Москва), Struktury normatywne a „społeczno-gospodarcze zadania praw majątkowych”,
s. 9-18, pdf

Waldemar Kozyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych w zakresie organizacji i funkcjonowania urzędów organów administracyjnych w latach 1918 – 1926,
s. 19-40, pdf

Adam Grzegorz Dąbrowski (Archiwum Akt Nowych, Warszawa), Eligiusz Niewiadomski jako urzędnik Ministerstwa Sztuki i Kultury (1918-1921),
s. 41-72, pdf

Piotr Romanowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce), Przechowywanie akt w centrali MSZ w latach 1918-1939,
s. 73-92, pdf

Igor Nikołajewicz Griebienkin (Рязанский Государственный Университет), Rewolucja 1917 roku a transformacja struktur wojskowo-biurokratycznych w Rosji,
s. 93-104, pdf

Лада Руслановна Париева (Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва), От высших идеалов Добровольческой Армии к бюрократическим традициям Вооруженных Сил Юга России и русской армии,
s. 105-114, pdf

Paweł Aleksiejewicz Kung (Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва), Tworzenie radzieckiego systemu zarządzania nauką: rewolucja czy ewolucja?,
s. 115-122, pdf

Людмила Мазур (Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург), Образы власти в раннесоветском обществе: эволюция официальных репрезентаций, источники и механизмы конструировании,
s. 123-144, pdf

Александр Станиславович Соколов (Рязанский Государственный Радиотехнический Университет), Становление и эволюция государственного аппарата управления в раннесоветский период 1917─1927 гг.,
s. 145-152, pdf

Jiří Petráš (Jihočeské Muzeum v Českých Budějovicích), Systemizace aparátu KSČ v jihočeském kraji na přelomu 40./50. let 20. století: kariéra místních politických elit,
s. 153-168, pdf

Marcin Łysko (Uniwersytet w Białymstoku), Kształtowanie polityki karnej w sprawach o wykroczenia przez aparat administracji Polski Ludowej,
s. 169-188, pdf

Евгений Рачков (Харьковский Национальный Университет), Статусные отличия и ритуалы в знаковой среде классических университетов Украины конца XX – начала XXI вв.,
s. 189-210, pdf

Юлия Михайловна Кукарина (Российский Государственный Гумaнитарный Университет, Москва), Документирование деятельности представительных органов местного самоуправления Российской Федерации,
s. 211-220, pdf

 Людмила Николаевна Варламова (Российский Государственный Гумaнитарный Университет, Москва), Новая версия международного стандарта ИСО 15489: перспективы использования,
s. 221-230, pdf

 Михаил Александрович Андреев (Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва), Реформа полиции в России в 2011-2012 гг.: причины, основные направления, результаты,
s. 231-238, pdf

 Людмила Витальевна Сергеева (Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва), Правовые и организационные основы конфиденциального делопроизводства в Российской Федерации,
s. 239-246, pdf

Bibliografia

Nota o Autorach