* * *

„Dzieje biurokracji” ISSN 2544-9761

tom VIII „Biurokracja republiki” ISBN 978-83-64857-06-8

 

SPIS TREŚCI

T.A. Bykowa, A. Górak, J. Legieć Wstęp

 Igor Andriejewicz Isajew (Российский Государственный Юридический Университет, Москва)
Struktury normatywne a „społeczno-gospodarcze zadania praw majątkowych”

Waldemar Kozyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych w zakresie organizacji i funkcjonowania urzędów organów administracyjnych w latach 1918 – 1926

Adam Grzegorz Dąbrowski (Archiwum Akt Nowych, Warszawa)
Eligiusz Niewiadomski jako urzędnik Ministerstwa Sztuki i Kultury (1918-1921)

Piotr Romanowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
Przechowywanie akt w centrali MSZ w latach 1918-1939

Igor Nikołajewicz Griebienkin (Рязанский Государственный Университет)
Rewolucja 1917 roku a transformacja struktur wojskowo-biurokratycznych w Rosji

Лада Руслановна Париева (Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва)
От высших идеалов Добровольческой Армии к бюрократическим традициям Вооруженных Сил Юга России и русской армии

Paweł Aleksiejewicz Kung (Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва)
Tworzenie radzieckiego systemu zarządzania nauką: rewolucja czy ewolucja?

Людмила Мазур (Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург)
Образы власти в раннесоветском обществе: эволюция официальных репрезентаций, источники и механизмы конструировании

Александр Станиславович Соколов (Рязанский Государственный Радиотехнический Университет)
Становление и эволюция государственного аппарата управления в раннесоветский период 1917─1927 гг.

Jiří Petráš (Jihočeské Muzeum v Českých Budějovicích)
Systemizace aparátu KSČ v jihočeském kraji na přelomu 40./50. let 20. století: kariéra místních politických elit

Marcin Łysko (Uniwersytet w Białymstoku)
Kształtowanie polityki karnej w sprawach o wykroczenia przez aparat administracji Polski Ludowej

Евгений Рачков (Харьковский Национальный Университет)
Статусные отличия и ритуалы в знаковой среде классических университетов Украины конца XX – начала XXI вв.

Юлия Михайловна Кукарина (Российский Государственный Гумaнитарный Университет, Москва)
Документирование деятельности представительных органов местного самоуправления Российской Федерации

 Людмила Николаевна Варламова (Российский Государственный Гумaнитарный Университет, Москва)
Новая версия международного стандарта ИСО 15489: перспективы использования

 Михаил Александрович Андреев (Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва)
Реформа полиции в России в 2011-2012 гг.: причины, основные направления, результаты

 Людмила Витальевна Сергеева (Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва)
Правовые и организационные основы конфиденциального делопроизводства в Российской Федерации

 Bibliografia

Noty o Autorach