Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Monografia wielotomowa
Seminaria aktualnych problemów archiwistyki

Dzieje biurokracji

Dzieje biurokracji” są serią towarzyszącą międzynarodowym sympozjom dziejów biurokracji organizowanym przez Sekretariat Stały we współpracy z różnymi uczelniami wyższymi. Seria ta od 2018 roku została zarejestrowana także jako czasopismo naukowe, półrocznik (ISSN 2544-9761).
Tom VII (2018) i VIII (2018) ukazały się pod redakcją Tatjany Aleksandrowny Bykowej (RGGU, Moskwa), Artura Góraka (UMCS, Lublin) i Jacka Legiecia (UJK, Kielce).


Informacje dla Autorów

Zapraszamy naukowców zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi do publikowania swoich prac na łamach Wschodniego Rocznika Humanistycznego.

Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 40 stron, źródła i materiału – 20, a tekstów do działu „Recenzje, polemiki, omówienia, komunikaty” – 10 stron.

Materiały do publikacji należy przesyłać w wersji elektronicznej, w postaci edytowalnych plików tekstowych z wbudowanymi czcionkami i dołączonymi plikami graficznymi.

Pozostałe uwagi techniczne:

Przypisy
Przypisy należy tworzyć w programie Word, na dole strony. Odnośniki w tekście powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy kończy je skrót (np.: w. – wiek; r. – rok) albo przed przecinkiem wewnątrz zdania. Numery odnośników w tekście i przypisów należy plasować w indeksie górnym, bez zbędnych nawiasów i kropek po numerach. Dopuszczalne są skróty przyjęte w opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyjaśnieniem ich znaczenia przy pierwszym zastosowaniu, np.: Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL). Tytuły cytowane ponownie skracamy zaznaczając to wielokropkiem. Przy ponownym cytowaniu dzieła należy stosować skrót tamże, natomiast przy cytowania dzieła tego samego autora co poprzednio – tenże. Nawiasy kwadratowe należy stosować przy cytowaniu monografii, zbiorów lub opracowań ciągłych: [w:] oraz przy urwanych cytatach w tekście: […] lub jako przypisy od autora, np.: [podkreślenie D.M]. Nawiasy okrągłe należy stosować w przypisach przy objaśnieniach od autora, np.: (dalej: APL).

Skróty
Imiona powinny być rozwijane przy ich wymienianiu po raz pierwszy. Należy stosować skróty powszechnie używane w literaturze, jak np. nazwy archiwów (np. Archiwum Akt Nowych – AAN; Archiwum Główne Akt Dawnych – AGAD; Archiwum Państwowe w Lublinie – APL) oraz instytucji naukowych (np. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk – IH PAN), tytułów naukowych (prof. dr hab.), stopni wojskowych (kpt., płk), tytułów duchowieństwa (bp, bpa, oo. – ojcowie, ss. – siostry), skróty jednostek monetarnych (złp, gr), skróty ogólnie przyjęte (rkps, mps, tzw., etc., m.in., itd., itp., in., wg, ok. – około, s. – strona, r. – rok). Polecamy korzystanie ze „Słownika skrótów” J. Parucha, wyd. Wiedzy Powszechnej.

Wyróżnienia w tekście
Cudzysłowy należy stosować w przypadku cytatów, przy nazwach czasopism (np. „Rocznik Międzyrzecki”). Kursywa zarezerwowana jest dla dzieł opublikowanych lub powielanych (tylko w przypisach) oraz terminów obcego pochodzenia. Nie należy stosować podkreśleń i pogrubionej czcionki.

Liczebniki
Nazwy miesięcy należy pisać słownie. Tomy, roczniki, zeszyty, numery części cytowanych periodyków i innych publikacji oraz numery stron piszemy cyframi arabskimi. Duże liczby należy skracać (np. 100 tys.), rocznice zapisywać słownie (np. pięćdziesięciolecie), podobnie dziesiątki lat (np. lata dwudzieste XX w.), natomiast numerację zjazdów i konferencji – liczbami rzymskimi (np. II zjazd).

Struktura
Zalecamy Autorom klasyczną strukturę tekstu naukowego nawiązującą do już klasycznej IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion). Na taką strukturę składają się: 1. Wstęp, gdzie opisujemy problem badawczy, jego stan badań, podstawę źródłową i zastosowane metody, 2. Rezultaty badań, które zalecamy podzielić na merytoryczne części, 3. Zakończenie i/lub podsumowanie. Tak zorganizowany artykuł, razem ze streszczeniem, słowami kluczowymi i bibliografią załącznikową, gwarantuje właściwe akademickie pozycjonowanie (Academic SEO).

Do artykułów oraz źródeł i materiałów prosimy dołączać
– streszczenie (5 – 8 wierszy), w języku polskim i angielskim,
– słowa kluczowe, w języku polskim i angielskim,
– dane o autorze (imię i nazwisko, adres i miejsce pracy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zainteresowania badawcze),
– bibliografię załącznikową.
Autorzy opublikowanych materiałów otrzymają egzemplarz autorski Rocznika.

UWAGI
Redakcja wymaga od Autorów deklaracji o oryginalności tekstu lub wcześniejszej (równoległej) jego publikacji ewentualnie publikacji jego innej wersji językowej a także ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybcji.
Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
Do wiadomości Redakcji należy podać informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i in. podmiotów.
Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej w nauce.

Ponadto
Wydawca i Redakcja uznają, że wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji powinny stosować się do standardów etycznych zgodnych z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE).

  1.     Redaktor jest odpowiedzialny za to, które artykuły są kierowane do recenzji i za wszystko, co zostało opublikowane w czasopiśmie. Redaktor działa w porozumieniu z kolegium redakcyjnym i wyznacza redaktorów poszczególnych artykułów nadesłanych do redakcji. Nadesłane artykuły powinny być oceniane bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora. Redaktor nie ujawnia żadnych informacji o rozpatrywanym artykule nikomu poza autorem, członkami komitetu redakcyjnego i recenzentami. Ponadto redaktor danego artykułu powinien dążyć do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji.
  2. W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat) – Redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki, przewidziane w wytycznych COPE i zawiadamia władze jednostki naukowej autora.
  3. Recenzent pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji o publikacji i pożądanych zmianach. W kontaktach między recenzentem a autorem pośredniczy redaktor i pomaga w poprawie artykułu. Personalna krytyka autora przez recenzenta jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni swoje opinie argumentować. Recenzowany artykuł jest dokumentem poufnym i recenzent nie ma prawa go rozpowszechniać jak i informacji w nim zawartych do czasu publikacji.
  4. Konflikt interesów zachodzi gdy autor, recenzent i redaktor powiązani są w sposób, który wpływa na ich działania w procesie wydawniczym.

Rada naukowa periodyku:
prof. dr Malika Sułtanowna Arsanukajewa, Всероссийский государственный университет юстиции, Moskwa, Rosja,
doc. dr Tatjana Aleksandrowna Bykowa, Российский Государственный Гуманитарный Университет, Moskwa, Rosja,
prof. dr hab. Alicja Kulecka, Uniwersytet Warszawski, Polska,
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Оренбургский государственный университет, Rosja,
prof. dr Siergiej Iwanowicz Posochow, Харківський національний університет, Ukraina,
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska,
doc. PhDr. Zbyněk Sviták CSc., Masarykova univerzita, Brno, Czechy.

 

Kolegium Redakcyjne: Marcin Cybulski (KUL) – rosyjski redaktor językowy; Tomisław Giergiel (MOS) – redaktor; Artur Górak (UMCS) – redaktor naczelny; Przemysław Tytus Krupski – opracowanie graficzne, skład i łamanie; Julia Kukarina (RGGU); Krzysztof Latawiec (UMCS) – redaktor; Jacek Legieć (UJK) – redaktor; Dariusz Magier (UPH) – redaktor; Robert Stępień (UMCS) – angielski redaktor językowy.

Kolegium recenzentów: проф. др Петр Владимирович Акульшин (РГУ, Рязань, Россия), dr hab. Robert Degen (UMK, Toruń, Polska), проф. др Елена Сергеевна Кравцова (КГМУ, Курск, Россия), prof. u dr hab. Marcin Kruszyński (LAW, Dęblin, Polska), проф. др Михаил Васильевич Ларин (РГГУ, Москва, Россия), prof. nzw. dr hab. Dariusz Magier (UPH, Siedlce, Polska), доц. кин Дмитро Миколенко (ХНУ, Харків, Україна), проф. др Владимир Васильевич Морозан (С-ПГУ, Санкт-Петербург, Россия), prof. nzw. dr hab. Grzegorz Smyk (UMCS, Lublin, Polska), проф. Валерий Леонидович Степанов (Институт экономики РАН, Москва, Россия), dr hab. Tomasz Stępniewski (KUL, Polska).


Procedury recenzowania
zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zawartymi w broszurze: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” Warszawa 2011.

1. Nadesłane artykuły redaktor tematyczny poddaje wstępnej ocenie formalnej a następnie przedstawia Kolegium Redakcyjnemu.
2. Kolegium wybiera na Recenzentów specjalistów w danej dziedzinie, w tym co najmniej jednego posiadającego stopień doktora habilitowanego.
3. Recenzenci nie są zatrudnieni w jednostce macierzystej Autora.
4. Prace recenzowane są pisemnie, poufnie i podwójnie anonimowo (double blind review).
5. Autor otrzymuje do wglądu zalecenia i propozycje recenzenta, poprawia pracę lub ustosunkowuje się do uwag, odsyła do Redakcji i jest z nią w stałym kontakcie do czasu wydania pracy drukiem.
6. Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej przynajmniej raz na rok w postaci kolegium recenzentów.
7. Formularz recenzji.


Wydawca Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, © ТоNiK „Libra”

ICV za 2018 rok : 69,33.

Link do strony projektu na Research Gate


Archiwum

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I (2008)

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom II (2009)

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, część 1 (2010)

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, część 2 (2010)

Dzieje biurokracji, tom IV, część 1 (2011)

Dzieje biurokracji, tom IV, część 2 (2011)

Dzieje biurokracji, tom V, część 1 (2013)

Dzieje biurokracji, tom V, część 2 (2013)

Dzieje biurokracji, tom VI (2016)

Dzieje biurokracji, tom VII (2018)

Dzieje biurokracji, tom VIII (2018)

Dzieje biurokracji, tom IX (2019)

Dzieje biurokracji, tom X (2019)

Dzieje biurokracji, tom XI (2020)


Sympozja

I Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Siedlce, 22 – 23 VI 2007 roku  II Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Roskosz, 19 IX 2008 roku III Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Siedlce, 19-20 VI 2009 roku
 

 

 
 IV Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Lublin, 18 – 19 VI 2010 roku V Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Toruń – Włocławek, 21 – 24 VI 2012 roku  

VI Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Kazimierz Dolny, 25 – 27 IX 2015 roku
VII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Kielce, 18 – 19 IX 2017 roku VIII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Sandomierz, 7 – 9 VI 2019 roku