* * *

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich
Tom I

 

pod redakcją Artura Góraka, Ireneusza Łucia i Dariusza Magiera
recenzenci: prof. dr hab. Jan Lewandowski, dr hab. Janusz Łosowski, prof. dr hab. Piotr Matusak

tłumaczenia: Grażyna Gałązka
projekt okładki, skład i łamanie: Przemysław Tytus Krupski

 

 

Artur Górak, Dariusz Magier, Wstęp, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s. 9-11.

Ireneusz Łuć (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Prozopografia w badaniach nad karierami żołnierzy wojsk rzymskich, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Wiesław Nowosad (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Formowanie się urzędu woźnego generalnego w ziemi chełmińskiej w końcu XVI wieku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Anna Filipczak–Kocur (Uniwersytet Opolski), Kancelaria podskarbich litewskich w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Magdalena Ujma (Uniwersytet Opolski), Urząd a poddani w „państwie” magnackim Jana III Sobieskiego, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Katarzyna Bucholc-Srogosz (Akademia im. Jana Długosza), Generał Jan Komarzewski jako szef Kancelarii Wojskowej Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Zofia Chyra-Rolicz (Akademia Podlaska), Gabinet Stanisława Augusta, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Marceli Tureczek (Uniwersytet Zielonogórski), Udział w życiu struktur biurokratycznych, jako element agitacji społecznej w świetle inskrypcji na obszarze Środkowego Nadodrza, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Paweł Cichoń (Uniwersytet Jagielloński), Kwalifikacje zawodowe urzędników jako podstawa kształtowania się systemu biurokratycznego w Księstwie Warszawskim, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Artur Rogalski (Archiwum Państwowe w Siedlcach), Elity urzędnicze departamentu siedleckiego 1810-1815. Przyczynek do portretu zbiorowego, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski), Naród i władze rządowe. Dyskurs o biurokracji w Królestwie Polskim (1815-1867), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Sebastian Piątkowski (Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie),  „Indywidua biurowe”. Obsada etatowa i efektywność działań władz municypalnych miasta Radomia w okresie Królestwa Polskiego (1815-1864), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Tomasz Osiński (Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie),  Urzędnicy administracji rządowej obwodu (powiatu) zamojskiego w latach 1816–1866. Charakterystyka grupy, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Adam Miodowski (Uniwersytet w Białymstoku),  Charakterystyka środowiska małomiasteczkowych burmistrzów z terenu guberni augustowskiej (1837-1866), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Dariusz Szewczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),  Funkcjonowanie rosyjskiego nadzoru szkolnego na terenie Lubelszczyzny (1864-1914), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Administracja akcyzowa w na terenie Królestwa Polskiego (1866-1915), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Stanisław Wiech (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego), Warszawscy generał-gubernatorzy w systemie zarządzania Królestwem Polskim, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Jacek Legieć (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego), Urzędy do spraw Powinności Wojskowej w Królestwie Polskim w latach 1874-1914, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Jan Kozłowski (Końskie), Propozycje i projekty dotyczące usprawnienia działalności straży ziemskiej w Królestwie Polskim w latach 1875-1898, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Mariusz Nowak, Monika Ruszkowska (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego), Personel notariatu w guberni kieleckiej w latach 1876-1915. Notariusze sądu okręgowego i sądów pokoju – próba charakterystyki środowiska, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Henryk Bałabuch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Uniwersalne i partykularne uwarunkowania biurokracji nadzorującej prasę (na przykładzie cenzury carskiej), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Afera Ilczenki. Mechanizmy korupcji w administracji rosyjskiej Królestwa Polskiego, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s.

Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Rola starosty powiatowego w załatwianiu spraw urzędowych w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s. 417 – 432.

Waldemar Kozyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Z dziejów korpusu urzędniczego w Polsce w XX wieku: skład osobowy działu administracji pracy, opieki i zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim Lubelskim w latach 1919-1939, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s. 433 – 456.

Rafał Dmowski (Akademia Podlaska), Kancelaria Kurii Diecezjalnej Podlaskiej w latach 1918 – 1939, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s. 457 – 466.

Grzegorz Joniec (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie), Relacje patron – klient w strukturze władzy lokalnej na przykładzie Tomaszowa Lubelskiego 1918 – 1939, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s. 467 – 490.

Tomasz Kawski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Funkcjonowanie struktur biurokratycznych gmin żydowskich centralnej i zachodniej Polski w latach 1918 – 1939, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s. 491 – 526.

Grażyna Korneć (Akademia Podlaska), Biurokracja podziemna 1939 – 1945, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s. 527 – 536.

Robert Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Sposoby usprawniania pracy biurowej w polskich urzędach w latach 1945 – 1950, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s. 537 – 552.

Dariusz Magier (Akademia Podlaska), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białej Podlaskiej 1975 – 1990, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s. 553 – 580.

Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Kadra kierownicza aparatu wykonawczego KC PPR-PZPR w latach 1944 – 1956,  [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s. 581 – 596.

Małgorzata Wnuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Biurokracja we współczesnej kancelarii, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2008, s. 597 – 604.